اعلامیه گروه کاری مشترک جامعه مدنی

اعلامیه گروه کاری مشترک جامعه مدنی

در پیوند به حمله تروریستی بالای دانشگاه/پوهنتون کابل
۳ نوامبر ۲۰۲۰
گروه کاری مشترک جامعه مدنی، حمله تروریستی بالای دانشگاه/پوهنتون کابل را جنایت علیه بشریت دانسته و شدیداً تقبیح می نماید. گروه کاری مشترک جامعه مدنی ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان این حادثه غم انگیز از حکومت می خواهد تا هرچه عاجل عاملین این جنایت را شناسایی، محاکمه و مجازات کند.
تروریستان با حمله به غیر نظامیان و هدف قرار دادن افراد ملکی یک بار دیگر نشان دادند که به ارزش هاي انسانی، اسلامی و حقوق بشری باور ندارند و تنها هدفي را كه دنبال ميكنند ایجاد رعب و وحشت در جامعه است.
حمله به نهادهای اکادمیک و تحصیلی و هدف قرار دادن غیر نظامیان به شمول دانش آموزان و دانش جویان خلاف تمامی موازین انسانی و اسلامی بوده، نقض آشکار حقوق بشر است و شدیداً تقبیح میگردد.
یکی از وظایف اصلی حکومت تامین امنیت شهروندان است، حکومت باید امنیت شهروندان را در اولویت کاری خود قرار داده و از تامین امنیت به مردم اطمینان داده و در مقابله با تروریستان جدی عمل نماید؛
پيشنهاد ميشود مناری برای به تاریخ سپردن این حادثه احداث و نام شهدا در آن درج شود؛
گروه کاری مشترک جامعه ی مدنی از نهادهای حقوق بشری ملی و بین المللی می خواهد تا نام عاملین چنین جنایت ها را در لیست ناقضین حقوق بشری بین المللی قرار داده و شامل کسانی نمایند که به گونه ی بین المللی مورد پی گرد می باشند.
و من الله توفیق

Comments are closed.