دست کشیدن طالبان از تفکر های متحجرانه قابل تصور نیست

Comments are closed.