ضعف تیم مذاکره‌‌‌ کننده‌‌‌ دولت، از زنان قربانی خواهد گرفت

Comments are closed.