ملاقات کمیته‌ی دادخواهی برای اقلیت های قومی و مذهبی با خانم شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

ملاقات کمیته‌ی دادخواهی برای اقلیت های قومی و مذهبی با خانم شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

کمیته‌ی دادخواهی برای اقلیت‌های قومی و مذهبی که متشکل از نماینده‌گان شوراهای سرتاسری اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌باشد، به ابتکار شبکه‌ی جامعه مدنی و حقوق بشر و موسسه‌ی حقوق بشر و محو خشونت به منظور بلند کردن صدا و نگرانی‌های اقلیت‌های قومی و مذهبی در روند صلح و تامین حقوق آنها تاسیس شده است.
کمیته‌ی مذکور روز پنجشنبه، سیزده‌هم سنبله، با خانم شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیدار کرد. در این دیدار که نماینده‌گان شوراهای گروهای قومی و مذهبی چون بلوچ، پشه‌یی، گجر، نورستانی، جوگی، اسماعیلیه، سادات، قزلباش، ایماق و ترکمن حضور داشتند، با هدف شریک ساختن نگرانی‌های گروه‌های مذکور در رابطه با روند صلح و مشکلات حقوق بشری شان با رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صورت گرفت.
در آغاز، مصطفی فقیهی، به نماینده‌گی از تمام اعضای کمیته‌ی دادخواهی روی موضوعاتی چون تاسیس ارتباط دایمی بین کمیته‌ی دادخواهی و کمیسیون مستقل حقوق بشر و برگزاری کنفرانس مطبوعاتی در رابطه با نقش‌دهی به گروه های مذکور در روند صلح صحبت نموده و تاکید کردند که کمیسیون بیشتر از پیش در امر دادخواهی برای تامین حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی کار و همکاری نماید.
در ادامه هر یکی از نماینده‌گان به نماینده‌گی از قوم و مذهب مربوطه‌ی خود صحبت کرده و مشکلات و خواسته های خود را با رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در میان گذاشتند.
پس از استماع مشکلات و خواسته‌های نماینده‌گان گروه‌های قومی و مذهبی، خانم اکبر، تنوع اقوام در کشور را بااهمیت دانسته و بر لزوم دادخواهی مشترک برای احقاق حقوق اقلیت‌ها تاکید کردند. همچنان، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر رسیده‌گی به موضوعات نقض حقوق بشری ابراز آماده‌گی کرده و وعده سپردند که کمیسیون در آینده‌ی نزدیک به یکی از کمیشنرها وظیفه خواهد سپرد که به صورت مشخص در مورد حقوق اقلیت‌ها کار نماید.

Comments are closed.