ساختار کلی مؤسسه هریوو از سه رکن اصلی تشکیل شده است

بدنه عمومی==>هيئت مدیره==>تیم مدیریت

بدنه عمومی

بدنه عمومی متشکل از اعضای هیئت مدیره قدیمی سازمان است که اعضای هیئت مدیره از بین آنها انتخاب می شوند. در سه ماه آخر هر سال مالی، هیئت مدیره مؤسسه مدیرانی را برای جایگزینی افرادی كه در پایان سال مالی منقضی می شوند، انتخاب می كند. این انتخابات باید در جلسات سالیانه مدیران برگزار شود مطابق با مفاد و مقررات سازمانها

تیم مدیریت

تیم مدیریت توسط رئیس اجرایی هدایت می شود. تیم مدیریت مسئول اجرای برنامه ها پروژه های مصوب شده توسط هیئت مدیره و تحت دستورالعمل های رئیس اجرایی است. تیم مدیریت متشکل از مدیران و کارکنان است که طبق برنامه های تعیین شده درگیر کارهای روزمره سازمان هستند.

هيئت مدیره

مطابق با قانون خود مؤسسه او دارای یک هیئت مدیره مستقل است که متشکل از افراد شناخته شده از دانشگاه ها و بخش توسعه است. اعضای هیئت مدیره دارای تجربه و تخصص زیادی در زمینه کارهای غیر انتفاعی هستند. آنها متعهد به یک فرآیند با توسعه هستند که بر اساس نیازهای طولانی مدت و آرامش مردم است. هیئت مدیره سیاست های بلند مدت مؤسسه را تنظیم و پلان سه ساله را بررسی و تأیید می کند، به طور منظم و مداوم مشاوره را به رئیس اجرایی ارائه می دهد، کار مدیر و تیم اداری را نظارت می کند. و نظر را به موقع درباره اجرای برنامه ارائه می دهد.

ساختار سازمانی

       اسم

موقعیت در هیئت مدیره

      صلاحیت                   

      شغل
1
عبدالله احمدی

رئيس

ماستری علوم سیاسی

مدیر ADDO

2

نعیم نظری

عضو

گواهینامه در ژورنالیزم

معاون در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

3

زهره سحر

عضو

گواهینامه در حقوق بشر

عضو اجرایی DSAWCO

4

عبدالودود پدرام

منشی هیئت

ماستر در روابط بین الملل

رئیس اجرایی HREVO

آدرس

۳ حوزه ۶ ، کارته
کابل ، افغانستان

+93789138989
+93788138989

شبکه های اجتماعی

Human Right & Eradication of Violence Organization

@HREVO_info

hrevo2009

HREVO

HREVO ORG

لینک صفحات

ویبلاګ ما

واقعات

وظایف

خدمات مشتریان

هریوو

مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت