مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت

01

عبدالودو پدرام

رئیس اجرایی

ماستر روابط بین الملل و هم چنان ماستری حقوق جزا

02

رخسار وردک

معاون

لیسانس حقوق با سه سال سابقه کار به عنوان کارشناس حقوقی و مشاور حقوقی.

2

محمد- امین شهاب

مدیر برنامه

ماستر در روابط بین الملل با هشت سال تجربه کاری.

4

روح الله محمدی

مدیر مالی

ماستر در امور اقتصادی و حسابداری با پنج سال تجربه در مؤسسات.

5

فرحناز اختیاری

مدیر پروژه

 لسانس حقوق از پوهنتون آمریکایی افغانستان با چهار سال تجربه کار

04

خلیل احمد رسولی

افسر برنامه

 ماستری در حقوق جزای بین المللی و دیپلم در سازمان ملل و حل منازعات
03

قربان علی سدید

مدیر نظارت و ارزیابی

ماستر در مدیریت دولتی با بیش از هفت سال تجربه کاری

آدرس

۳ حوزه ۶ ، کارته
کابل ، افغانستان

+93789138989
+93788138989

شبکه های اجتماعی

Human Right & Eradication of Violence Organization

@HREVO_info

hrevo2009

HREVO

HREVO ORG

لینک صفحات

ویبلاګ ما

واقعات

وظایف

خدمات مشتریان

هریوو

مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت