با ما تماس بگیرید

مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت (هریوو) در سال 2009 به طور رسمی در وزارت اقتصاد، دولت افغانستان به شماره مجوز 1559 ثبت شد

آدرس

پیام ارسال کنید

آدرس

۳ حوزه ۶، کارته
کابل، افغانستان

+93789138989
+93788138989

شبکه های اجتماعی

Human Right & Eradication of Violence Organization

@HREVO_info

hrevo2009

HREVO

HREVO ORG

لینک صفحات

ویبلاګ ما

واقعات

وظایف

خدمات مشتریان

هریوو

مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت