(صدا-۲۰۲۰(صدای اقلیت های غیر مسلط و آسیب پذیر در پروسه صلح افغانستان


آموزش و توانمد سازی وکلای جوان افغانستان (کلینیک حقوقی و محمکه تمثیلی منع خشونت علیه زن ۲۰۲۰- ۲۰۲۱)


آموزش و توانمد سازی وکلای جوان افغانستان (کلینیک حقوقی و محمکه تمثیلی منع خشونت علیه زن ۲۰۱۹-۲۰۲۰ )


آموزش و توانمد سازی وکلای جوان افغانستان (کلینیک حقوقی و محمکه تمثیلی منع خشونت علیه زن ۲۰۱۸-۲۰۱۹)


آموزش و توانمد سازی وکلای جوان افغانستان (کلینیک حقوقی و محمکه تمثیلی منع خشونت علیه زن ۲۰۱۷-۲۰۱۸)

آدرس

۳ حوزه ۶، کارته
کابل، افغانستان

+93789138989
+93788138989

شبکه های اجتماعی

Human Right & Eradication of Violence Organization

@HREVO_info

hrevo2009

HREVO

HREVO ORG

لینک صفحات

ویبلاګ ما

واقعات

وظایف

خدمات مشتریان

HREVO

مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت